کتاب ما

اثر علیرضا روشن از انتشارات نشر نون-1001 رمانی که باید قبل از مرگ بخوانید

در پشت جلد کتاب ما و بیست و سه داستان دیگر اثر علیرضا روشن می‌خوانیم:؛

باد پیچید به ماشین و عطر زن برخاست. مرد چشم بست. عطر زن غم داشت. خاطره داشت و شکل. شکل دریا؛ وقتی نرم و آرام ساحل را لیس بزند و آفتاب؛ وقتی زرد و تند بتابد و آسمان؛ وقتی صاف و بی‌لکه است؛

در همین بو، زن بود، لاغر بود. وزن - که لاغر بود - و جوان بود، موهاش تار تار، در چنگ باد؛ نشسته بود، بر ساحل نشسته بود، ‌سر سنگ نشسته بود و موج به پاشنه‌‌ی پاش می‌کوبید و شن را می‌شست و موج، شن را که شسته بود، باز می‌نشاند روی پاش. لای انگشت‌های پاش؛

از متن کتاب


خرید کتاب ما
جستجوی کتاب ما در گودریدز

معرفی کتاب ما از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ما


 کتاب در کشور آزاد
 کتاب باغ سیمانی
 کتاب قوهای وحشی
 کتاب روشنی روز
 کتاب داستان راسلاس، شهزاده ی حبشه
 کتاب چقدر دیر بود چقدر دیر