کتاب جوزف اندروز

اثر هنری فیلدینگ از انتشارات شباهنگ - مترجم: فریده شبانفر-1001 رمانی که باید قبل از مرگ بخوانید

Joseph Andrews refuses Lady Boobys advances, she discharges him, and Joseph and his old tutor, Parson Adams (one of the great comic figures of literature), sets off to visit his sweetheart, Fanny. Along the way, they meet with a series of adventures in which, through their own innocence and honesty, they expose the hypocrisy and affectation of others.


خرید کتاب جوزف اندروز
جستجوی کتاب جوزف اندروز در گودریدز

معرفی کتاب جوزف اندروز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جوزف اندروز


 کتاب در کشور آزاد
 کتاب باغ سیمانی
 کتاب قوهای وحشی
 کتاب روشنی روز
 کتاب داستان راسلاس، شهزاده ی حبشه
 کتاب چقدر دیر بود چقدر دیر